Digitalna Agenda i ICEDA projekati u Srbiji

Digitalna Agenda za Zapadni Balkan

Digitalna agenda je inicijativa koju je razvila Evropska unija i čije delovanje je prošireno na šest zemalja Zapadnog Balkana. Agenda ima za cilj da obezbedi koristi od digitalne transformacije za građane regiona. Obavezivanje na Digitalnu agendu će obezbediti građanima mogućnost da prate zahteve razvoja ekonomije i pomoći u modernizaciji državne uprave, ojačati bezbednost internet sadržaja, poboljšati povezivanje i unaprediti prostor za poslovanje.

Koje je uloga ICEDA projekta?
Javnost u velikoj meri nije upoznata sa Digitalnom agendom Evropske unije, te projekat ICEDA ima za cilj jačanje angažmana organizacija civilnog društva u promociji, oblikovanju i primeni Digitalne agende za Zapadni Balkan. Partneri na projektu će u periodu od tri godine raditi na podizanju kapaciteta organizacija civilnog društva i medija za praćenje sprovođenja aktivnosti u vezi sa Digitalnom agendom, kao i promovisanju ciljeva Digitalne agende na nacionalnom i lokalnom Nivou.

Štaviše, trenutno u regionu Zapadnog Balkana veliki broj digitalnih usluga državne uprave je već dostupan građanima. Počev od prijavljivanja poreza, plaćanja računa putem interneta do registrovanja firme. ICEDA će unaprediti korišćenje elektronskih servisa kroz promociju upotrebe i doprinos rešavanju problema koji onemogućavaju njihovo značajnije korišćenje kao i zagovarati za uvođenje još kvalitetnijih usluga na svim nivoima uprave.

Saradnja sa organizacijama civilnog društva, medijima, državnim institucijama i građanima na unapređivanju agende Zapadnog Balkana kroz sledeće aktivnosti:

  • Sprovođenjem istraživanja o trenutnom stanju rada e-uprave i praćenju promena kroz period od naredne tri godine.
  • Organizovanje treninga i izgradnja kapaciteta organizacija civilnogdruštva, medija i donosilaca odluka Uspostavljanje regionalne mreže organizacija civilnog društva koje imaju za cilj da zagovaraju sprovođenje Digitalne agende
  • Dodeljivanje malih grantova 30 organizacija civilnog društva za promociju i unapređenje Digitalne agende kroz uspostavljanje 15 lokalnih centara za podršku e-upravi i zagovaračkim aktivnostima.
  • Podrška građanima i osetljivim grupama u korišćenju postojećih servisa e-uprave.

Do 2023 ICEDA će:

  • Uspostaviti jaku regionalnu mrežu osnaženih OCD i unaprediti digitalne usluge.
  • Uspostaviti 15 centara za podršku e-upravi u organizaciji OCD koje su članovi mreže.
  • Podstaći tražnju za digitalnim uslugama i njihovo povećano korišćenje.
  • Unaprediti među-sektorsku saradnju između OCD i državnih organa u približavanju Digitalne agende građanima

Lokalni ICEDA projekti

U Srbiji, tri organizacije u 3 različita grada, tokom 18 meseci radiće na promociji Digitalne Agende i unpaređenju i promociji elektronskih servisa:

Vranje, Centar za društvene integracije

Kako bi svi građani Vranja imali benefit od procesa digitalizacije, Centar za društvene integracije realizuje projekat „Digitalizacija spona za budućnost“, u okviru kojeg će biti organizovane obuke o osnovama upotrebe savremenih tehnologija i digitalnih sadržaja. Takođe, biće izrađen sajt u cilju približavanja elektronskih servisa građanima u korišćenju digitalnih alata na kojem  će među ostalom  biti postavljeni multimedijalni sadržaji, koji će biti fokusirani na korisničko iskustvo gde će audio-vizuelno uputstvo biti pojednostavljeno za krajnjeg korisnika koji nema nekog značajnijeg iskustva u korišćenju servisa dostupnih putem e-government platforme.

Pančevo, Sinhro hu
U okviru projekta “Promoting Digital Agenda and e-Services in the City of Pančevo” koji kao deo ICEDA projekta realizuje Sinhro hub Pančevo, u partnerstvu sa udruženjem građana CETRA predviđeno je da se realizuju sledeće ključne aktivnosti: 1. Istraživanje o korišćenju i zadovoljstvu eUsluga na teritoriji grada Pančeva, na reprezentativnom uzorku 600 ispitanika, 2. Kreiranje 10 video tutoriala koji će pomoći korišćenje eUsluga, 3. Radionice sa medijima, udruženjima građana i predstavnicima lokalne samouprave koje će doprineti poboljšanju eUsluga, 4. Promocija digitalne agende i korišćenja eUsluga direktno sa korisnicima usluga kroz javne štandove u Pančevu i naseljenim mestima. Projekat traje 18 meseci.

Niš, Deli prostor

EUprava u gradu Nišu“ u partnerstvu sa kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i projekte grada Niša ima za cilj promociju Digitalne agende za zapadni Balkan na lokalnom nivou sa fokusom na upotrebu lokalne eUprave i njen dalji razvoj. Kroz ovaj projekat, organizacija će uspostaviti centar za podršku e-upravi u svojim prostorijama u gradu Nišu. Takođe, radiće na povećanju korišćenja postojećih lokalnih e-usluga grada Niša od strane građana putem njihovih direktnih prezentacija na šalterima javne uprave i u ruralnim područjima. Deli će snimati video tutorijale o postojećim lokalnim e-uslugama i emitovati ih u partnerstvu sa lokalnim medijima.