O nama

Udruženje „Centar za društvene integracije“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme.

Cilj organizacije je davnje doprinosa stvaranju humanog društva kroz kreiranje,koordinaciju i realizaciju projekata i programa usmerenih ka unapređenju kvaliteta života lica u stanju socijalne potrebe, podsticanju aktivizma građana, istraživačkom radu i obrazovanju, jačanje kapaciteta građanskog društva, podsticanje multikulturalne i multietničke saradnje, smanjenje siromaštva kroz integraciju ugroženih grupa, promocija i podrška procesima donošenja odluka i javnih politika i aktivna saradnja sa državnim organima, svim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i udruženjima građana.