Projekat „Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“

Centar za društvene integracije je uz finansijsku podršku grada Vranja realizovao projekat „Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“,koji  predstavlja istraživanje koje u osnovi oslikava stanje pristupačnosti državnih organa i javnih službi u gradu Vranju (GU, Sud, biblioteka, Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Zdrabstveni centar Vranje, itd.), s ciljem obezbeđivanja informacija o pristupačnim i nepristupačnim organima i službama osobama sa invaliditetom, radi daljeg planiranja unapređenja pristupačnosti ovih objekata.

Grad Vranje, kao odgovorna Lokalna samouprava, ima za svoj cilj kontinuirano unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovu sveukupnu inkluziju u svim  segmentima društvenog života u zajednici što je i definisano  Akcionim planom  za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja za period 2019-2021. godine, koji predstavlja kratkoročni razvojni dokument, koji sadrži specifične ciljeve, mere i aktivnosti usmerene ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Osnovni cilj brošure  je da se podigne svest javnost o realnim mestima pristupačnosti i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.

Mapa komplet

 

U okviru projekta  mapirani su objekti i izrađeni upitnici o pristupačnosti za svaki mapiran objekat pojedinačno. U cilju prikupljanja podataka upitnici su podeljeni rukovodiocima-ovlašćenim službama u mapiranim objektima ustanova i institucija  i nakon popunjavanja dobijeni podaci iskorišćeni su za izradu brošure na temu pristupačnosti državnih organa i javnih službi u gradu Vranju u delu pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Izrađene su i fotografije svih objekata, koji pored adrese imaju i podatke koji su tabelarno predstavljeni.

Izrađena brošura će takođe koristiti osobama sa invaliditetom kao svojevstan vodič za objekte, institucije i ustanove koji su prilagođeni za njihovo nesmetano kretanje.

Izrađena brošura je podeljena članovima Udruženje multiple skleroze Pčinjskog okruga-Vranje, članovima Udruženje osoba sa paraplegijom, članovima Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje, građanima, članovima NVO, medijima..

Unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu i razvoj principa jednakih mogućnosti u svim sferama javnog i privatnog života jesu nešto što grad Vranje želi da unapredi.

Dobijeni rezultati iz ovog istraživanja koristiće i predstavnicima Grada i Civilnom sektoru kao polazište za pisanje projekata u svrhu obezbeđivanja donacija  kod domaćih i stranih donatora sa krajnjim ciljem obezbeđivanja pristupačnosti osobama sa invaliditetom svim organima i institucijama.

Od ove 21 ispitanih institucija i ustanova na teritoriji Grada Vranja, njih 13 ima zaposlene osobe sa invaliditetom; ukupno je zaposleno 43 invalidna lica. Međutim, nijedna institucija nema lice koje poznaje znakovni jezik i može biti tumač u korespodenciji sa gluvonemim osobama sem Zdravstvenog centra Vranje. Takođe, samo Gradska uprava Grada Vranja ima instalirane zvučne signale kao pomoć slepim i slabovidim osobama tokom boravka u prostorijama GU.

Većina ovih značajnih institucija nema obezbeđena posebna parking mesta, niti „rampe‘‘ na ulasku u objekte. Ustanove čiju su prostorije smeštene po spratovima, sa veoma malim izuzetkom, nemaju liftove. Zdravstveni centar Vranje jedina je ustanova koja ima tumača za znakovni jezik. Na teritoriji Grada Vranja u nadležnosti JKP „Parking servisa“ postoje 30 parking mesta namenjenih osobama sa invaliditetom. Od javnih institucija najviše zaposlenih osoba sa invalitetom ima JKP „Komrad“njih 8, a potom i JP „Vodovod“-5 lica, dok Zdravstveni centar Vranje ima čak 20 zaposlenih lica sa invaliditetom.

Mediji koji su izveštavali:

Jugmedia

Urađena “Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“

TV Info puls

http://tvinfopuls.rs/drustvo/14528-realizovan-projekat-centra-za-drustvene-integracije-mapa-puteva-i-prepreka-osoba-sa-invaliditetom

RTV Ritam

CDI realizovao projekat “Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“

 

Portal DN 017

https://www.facebook.com/1750436315277183/photos/a.1752294401758041/2820545141599623/

Brošuru možete pogledati ovde

https://cdi.rs/wp-content/uploads/2021/01/Mapa-komplet.pdf