Precizirane aktivnosti u cilju doprinosa procesu približavanja EU uspostavljanjem zaštitno-osetljivog sistema upravljanja migracijama na Zapadnom Balkanu

Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljduima Grada Vranja održala je sastanak u užem sastavu kojim je predsedavala predsednica lokalnog antitrafiking tima Danijela Milosavljević, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva Vranje, Danijela Trajković, inspektor  i kordinator PU Vranje, Boban Đorđević, Anita Stojanović , predsednica UG Centra za društvene integracije i Beba Kanački, potpredsednica i PR Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Tema sastanka bila je preciziranje aktivnosti koje za cilj imaju da se doprinese procesu približavanja EU uspostavljanjem zaštitno-osetljivog sistema upravljanja migracijama na Zapadnom Balkanu uz uspostavljanje dobre ravnoteže između bezbednosti i zaštite granica zemalja kao i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata, gde bi aktivnosti bile u sprovođenju usmerene na sprečavanje krijumčarenja migranata, pružanje delotvornih usluga zaštite prokrijumčarenim migrantima i angažovanju u aktivnostima zastupanja migrantskih prava.

Po osnovu nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi što podrazumeva da se bez propisane dozvole pređe ili pokuša da pređe granica Srbije, naoružan ili upotrebom nasilja, nameru da sebi ili drugom pribavi kakvu korist, omogućava drugom nedozvoljeni prelaz granice Srbije ili nedozvoljeno boravak ili tranzit kroz Srbiju  (Član 350 Krivičnog zakonika) u Višem javnom tužilaštvu Vranje procesuirano je po godinama:  2015 -207 lica, 2016 – 120 lica, 2017 – 36 lica, 2018- 64, 2019 – 27 i 2020 – 17 lica.

Upravo na osnovu ovih podataka vidi se da postoji potreba i prostor da se dodatno angužuju svi kapaciteti kojim raspolaže Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljduima u našem gradu gde bi se u radu sa migrantima, naročito sa ranjivim grupama gde spadaju žene, deca, osobe sa invaliditetom , starije osobe, deca bez pratnje u migracijama, deca odvojena od oba roditelja ili staratelja (razdvojena deca) u migracijama, žrtve mučenja , ali i kroz jačanje nacionalnih i lokalnih institucija i profesionalaca koji rade na ovim poslovima u njima, da se ostvari i unapredi sistem zaštitno, osetljivim upravljanjem migracijama.

Na sastanku jedogovoreno da se u ovom kvartalu reaalizuju aktivnosti koje su usmerene na podizanje svesti  šire javnosti  o dečijim ranim brakovima koji predstavljaju zajednički problem celog društva.

Rano stupanje dece u brakove često je povezanoi  sa krivičnim delima – dečje prosjačenje, trgovina decom, brak sa maloletnim licem. Lokalna mreža za prevenciju i boprbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja prepoznala je ove probleme i aktivno će se u  uključiti da na lokalnom nivou približi svojim građanima sve ono što država Srbija radi na rešavanju ovog problema kroz  zakonodavni okvir,  izradu i obnovu strateška dokumenta.

“Ulaganje u zdravlje, bezbednost i obrazovanje ranjivih grupa kako bi ostvarile svoje potencijale je nešto na čemu svi treba da radimo. Dečji brakovi uništavaju detinjstvo. Devojčice, žrtve dečijih brakova imaju manje šanse da se školuju, mogu biti izložene nasilju i zlostavljanju, depresiji, ali mogu i da preminu na porođaju. Potrebno je da podržimo romsku zajednicu i porodice kroz sistem socijalne zaštite, obrazovni i zdravstveni sistem što je dugoročni cilj države Srbije i zato Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja mora da pruži svoj doprinos u ovoj oblasti. “ – zajedničko je mišljenje članova Lokalne mreže.

Ono gde je Lokalna mreža prepoznala da postoji prostor na lokalu, pored rada na prevenciji i kostantnom radu na podizanju svesti  šire javnosti  jeste da se radi na osnaživanju roditelja i dece romske populacije iz  posdstandardnih naselja putem edukativnih radionica za decu predškolskog uzrasta u čemu partnere vidi kako u organizacijama i ustanovama sistema tako  u organizacijama civilnog društva.